Biogassystem

Goodtech agerar som totalleverantör för biogasprojekt och levererar system för mottagning och förbehandling av organiskt avfall, hygenisering, gasproduktion, gasrening, värmeåtervinning och behandling av förrutnelserester. Vi tillhandahåller också lösningar för modernisering och effektivisering av befintliga anläggningar.

Biogas är en viktig alternativ energikälla, oavsett om det används för värmeproduktion, elektrisk energiproduktion eller uppgraderas till fordonsbränsle. Goodtechs anläggningar är mycket driftsäkra och kan visa mycket goda energibalanser genom effektivt utnyttjande av det organiska materialet.

Goodtech har specialistkompetens inom förbehandlingsprocessen, som är avgörande för att uppnå en optimal produktion av biogas. Vår egenutvecklade Kobix®-teknologi kan behandla de flesta typer av flytande och fast organiskt avfall från hushåll, slakterier, jordbruk, industri, mejeri och handel. Systemet sorterar bort oönskat material och uppfyller de rättsliga kraven, så att avfallet senare kan användas som biologisk gödning.

Goodtechs värmeväxlare för slam/vatten effektiviserar biogasanläggningar och ger lägre energikostnader. Våra värmeväxlare är konstruerade med hjälp av många års erfarenhet. Hög verkningsgrad och optimal anpassning till anläggningens särskilda villkor effektiviserar uppvärmningen av rötkammare, hygenisering och kylning av rötslam.

REBIX reningsanläggning är Goodtechs lösning för effektiv och miljövänlig rening av material som ska användas till produktion av biogas. Renat material krossas och finmales innan det pumpas eller transporteras till rötningstank. Goodtech levererar också konventionella system bestående av galler, skruvtransportörer och reningsprocesser.

Goodtech levererar värmeåtervinningssystem där betydande värmemängder utvinns från slammet i förruttnelseprocessen. Långsam nedkylning av slam i förruttnelseprocessen ger en betydande miljövinst. Risken för metanutsläpp och dålig lukt undviks. Värmeåtervinningen nyttjas i systemet för uppvärmning av rötningskammare.

Kontakt

Kim Wirtanen

Säljchef

+358 45 754 83626

E-post

Relaterade referenser