Biogassanlegg

Goodtech opererer som totalleverandør for biogassprosjekter og leverer systemer for mottak og forbehandling av organisk avfall, hygenisering, gassproduksjon, gassrensing, varmegjenvinning og råtnerestbehandling. Vi tilbyr også løsninger for modernisering og effektivisering av eksisterende anlegg.

Environment Biogass

Biogass er en viktig bidragsyter som alternativ energikilde, enten den anvendes for varmeproduksjon, elektrisk energiproduksjon eller oppgraderes til drivstoff for kjøretøy. Goodtechs anlegg er svært driftssikre, og kan vise til svært gode energibalanser gjennom effektiv utnyttelse av det organiske materialet.

Goodtech har spesialistkompetanse på forbehandlingsprosessen, som er avgjørende for å oppnå en optimal produksjon av biogass. Vår egenutviklede Kobix®-teknologi kan behandle de fleste typer av flytende og fast organisk avfall fra husholdninger, slakterier, jordbruk, industri, meierier og handel. Systemet sorterer bort uønsket materiell og oppfyller lovkravene slik at avfallet kan anvendes senere som biologisk gjødsel.

Goodtechs varmevekslere for slam/vann effektiviserer biogassanlegg og medfører reduserte energikostnader. Våre varmevekslere er bygget på mange års erfaring. Høy virkningsgrad og optimal tilpasning til anleggets spesifikke forhold effektiviserer oppvarmingen av råtnekammer, hygenisering og kjøling av råtneslam.

REBIX ristgodsbehandling er Goodtechs løsning for effektiv og miljøvennlig rensing av materiale som skal benyttes til produksjon av biogass. Renset materiale knuses og finmales før det pumpes eller transporteres til råtningstank. Goodtech leverer også konvensjonelle systemer bestående av gitter, skrutransportører og vaskeprosess.

Goodtech leverer varmegjenvinningssystemer der betydelige varmemengder gjenvinnes fra slammet i råtningsprosessen. Langsom nedkjøling av slam i råtningsprosessen gir en betydelig miljøgevinst. Risikoen for metanutslipp og vond lukt unngås. Varmegjenvinningen utnyttes i systemet for oppvarming av råtnekammere.

Kontakt

Kim Wirtanen

Salgssjef

+358 45 754 83626

E-post

Relaterte referanser